Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

WARUNKI UŻYTKOWANIA
Poniższe warunki korzystania z serwisu loogis.eu zostały zaktualizowane dnia 20 luty 2011 roku.

AKCEPTACJA WARUNKÓW
Logi’s Gruppe jest właścicielem i operatorem loogis.eu (zwanego dalej „Serwisem”) oraz innych usług oferowanych za pośrednictwem tego „Serwisu. Dokument ten opisuje warunki, na jakich można korzystać z funkcji serwisu (zwanych dalej „Usługą”). Korzystanie z loogis.eu oraz jego funkcji oznacza, że osoba korzystająca z tego „Serwisu” przeczytała, zrozumiała i zgodziła się na warunki określone w niniejszym dokumencie „Regulamin użytkowania i polityka prywatności” (zwanym dalej „Umową” lub „Regulaminem”), niezależnie od tego czy jest czy nie jest zarejestrowanym użytkownikiem loogis.eu (zwanych dalej „Użytkownikiem”. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej dokumentu w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jeżeli niniejsza „Umowa” będzie zmieniona, informacja o  dacie aktualizacji będzie zamieszczona w górnej sekcji niniejszego dokumentu. Dalsze korzystanie z „Usługi” po aktualizacji „Umowy” oznacza akceptację nowego „Regulaminu”. Jeśli nie akceptujesz „Regulaminu”, lub nowo wprowadzonych zmian do „Regulaminu” nie korzystaj z serwisu loogis.eu.

KORZYSTANIE Z „SERWISU”
Możesz korzystać z „Usług” jedynie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej „Umowy” oraz wszelkich stosownych lokalnych, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów. Jeżeli korzystanie z loogis.eu nie jest zgodne z prawem, które Cię obowiązuje, dalsze korzystanie z „Serwisu” prowadzisz na własne ryzyko. Dotyczy to wszystkich odwiedzających „Serwis” niezależnie od tego czy są „Użytkownikami” zarejestrowanymi w „Serwisie” czy nie. Poprzez zarejestrowanie się w „Serwisie” i utworzenie konta dostajesz możliwość pełnego korzystania z „Usługi”.

Loogis.eu udziela zgody na wykorzystanie „Usługi” określonej w
niniejszej „Umowie”, pod warunkiem że „Użytkownik”:
•    będzie używał „Usługi” sam, wyłącznie na użytek własny i nie będzie upoważniać innych do korzystania z „Usługi”, lub w inny sposób przenosić swoich praw do korzystania z „Usługi” na inne osoby lub podmioty.
•    będzie korzystał z „Usługi” w sposób zgodny z uwzględnieniem wszystkich lokalnymi, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów.
•    nie będzie podawał niedokładnych, mylących, niepełnych lub fałszywych informacji w „Serwisie” lub w komunikacji z innym użytkownikiem.
•    nie będzie korzystał z „Usług” do rozpowszechniania żadnych obscenicznych, bluźnierczych, szkalujących, obraźliwych, grożących, nękających lub nielegalnych materiałów, które obrażają lub naruszają prawa drugiej strony.
•    nie będzie publikować, kopiować, tworzyć i rozpowszechniać żadnych prac pochodnych, zastrzeżonych informacji i materiałów  naruszających prawa autorskie.
•    zgadza się, że Loogis.eu ma prawo do prowadzenia dochodzeń, anulowania subskrypcji lub członkostwa i / lub usunięcia konta i jeśli naruszył postanowienia niniejszej „Umowy”, nadużył „Usługi” lub zachowywał się w sposób, który można uznać za niewłaściwy, niezgodny z prawem, nielegalny lub niebezpieczny.
•    W przypadku zakupu płatnych usług, które są oferowane przez Loogis.eu, zgadza się zapłacić wszystkie koszty za korzystanie z takich usług (patrz "Subskrypcja i inne płatne usługi" poniżej).

TREŚĆ
Wyłącznie „Użytkownik” jest odpowiedzialny za treści lub informacje, które podaje, publikuje, lub w inny sposób przekazuje loogis.eu, za pośrednictwem „Usługi”, lub innych użytkowników. „Użytkownik” udziela Loogis.eu zgody i licencji do wykorzystywanie i ujawnianie zawartości, którą dostarczy w trakcie korzystania z „Usługi”. Dodatkowo „Użytkownik” oświadcza, że ma pełne i wyłączne prawo do przyznawania Loogis.eu, jej podmiotom, licencjobiorcom, następcom i innym powiązanym stron trzecim, nieodwołalnej, bezterminowej, nie wyłącznej, w pełni opłaconej na całym świecie licencji na użytkowanie, kopiowanie, prezentowanie, powielania, modyfikowania i rozpowszechnianie informacji i treści
dostarczonych przez „Użytkownika” i do przygotowania prac pochodnych,
do użycia w innych pracach. Ponadto „Użytkownik” oświadcza, że możliwość korzystanie przez Loogis.eu z treści zamieszczonych przez niego nie będzie naruszać praw osób trzecich. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważasz, że treści zamieszczone w „Serwisie” naruszają twoje prawa autorskie, możesz przesłać zgłoszenia korzystając z formularza kontaktowego „Serwisu” podając następujące informacje na piśmie:
•    fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela, którego prawa zostały rzekomo naruszone.
•    określenie, które prawa zostały naruszone.
•    identyfikację zawartości zgłoszonej jako naruszającą prawo, która ma być usunięta lub do której dostęp ma być zablokowany.
•    informacji wystarczających dostawcy „Usługi” kontakt z Tobą, takich jak adres, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, poczty elektronicznej.
•    oświadczenie, że stosowanie tego materiału w zgłoszony sposób nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo
•    oświadczenie pod groźbą kary z krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne.
•    ”Użytkownik” przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie wywiąże się ze wszystkich wymagań niniejszej sekcji, zawiadomienie może być nieważne.

BEZPIECZEŃSTWO KONTA
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła konta, i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach twojego konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Loogis.eu o nieautoryzowanym użycie nazwy twojego użytkownika lub hasła lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Potwierdzasz, że przez Loogis.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do tego przepisu. Zgadzasz się zachować szczególną ostrożność dostępu do konta przy korzystaniu z publicznego lub współdzielonego komputera, tak aby inne osoby nie były w stanie wyświetlić lub zachować hasła lub innych informacji osobistych.

KODEKS ETYKI
„Użytkownik” zobowiązuje się do przestrzegania  „Kodeksu Etyki” i zaświadcza, że:
•    ma co najmniej 18 lat. ?
•    będzie podawał zgodne z prawdą, dokładne i kompletne informacje przedstawione w swoim osobistym profilu.
•    nie będzie podawał żadnych szkalujących, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, grożących, szykanujących, obrażających lub nielegalnych materiałów podczas korzystania z „Usługi”.
•    będzie traktować wszystkich innych użytkowników z szacunkiem i godnością.
•    będziesz powiadamiał Loogis.eu o wszelkich naruszeniach warunków niniejszej „Umowy” przez innych użytkowników.

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI
„Użytkownik” zgadza się podać Loogis.eu, kompletne, dokładne i aktualne informacje potwierdzające jego uprawnienia korzystania z „Serwisu” jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

PRAWA Loogis.eu
•    Ma prawo do weryfikacji informacji podanych przez „Użytkownika” bez obowiązku ich monitorowania, kontroli, lub edycji treści. Loogis.eu może edytować i usuwać treści, wiadomości, zdjęcia i zawartość profili, które wedle wyroku Loogis.eu naruszają niniejszą Umowę, lub które są/mogą być obraźliwe, nielegalne, niebezpieczne lub które naruszają/mogą naruszać praw innych użytkowników. Loogis.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które są dostarczane przez innych.
•    Prawa własności: „Użytkownik” potwierdza, że Loogis.eu i / lub jej licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie prawa własności do „Usług” i „Serwisu”. „Użytkownik” rozumie, że nie może kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych informacji zastrzeżonych i chronionych prawem autorskim, a należących do Loogis.eu.
•    Zmiany w “Usługach”. „Użytkownik” rozumie, że „Usługi” świadczone przez Loogis.eu będą zmieniać się od czasu do czasu i zgadza się, że Loogis.eu ma prawo do modyfikowania, zmiany, zawieszenia, zaprzestania na stałe lub czasowo wszelkich oferowanych usług, funkcji lub jakiejkolwiek części „Serwisu” bez uprzedzenia, w tym zmiany dostępu i korzystania z procedur. „Użytkownik” rozumie, że Loogis.eu nie ponosi odpowiedzialności wobec „Użytkownika” ani jakiejkolwiek innej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany, zawieszenia lub przerwy w funkcjonowaniu „Usługi”.
•    Blokowanie adresów IP: „Użytkownik” rozumie, że w celu ochrony integralności „Usługi” Loogis.eu prawo w dowolnym czasie, według własnego uznania, do blokowania użytkowników lub abonentów z określonych adresów IP.
•    Świadoma zgoda na udział w badaniach: Korzystając z „Usług” „Użytkownik” wyraża zgodę, by Loogis.eu anonimowo wykorzystywało informację wprowadzone przez „Użytkownika” i za pośrednictwem obsługiwanych przez niego „Usług”.
•    Prawo do odmowy świadczenia „Usługi”: „Użytkownik” rozumie, że Loogis.eu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z „Serwisu” dowolnemu użytkownikowi z jakiegokolwiek lub bez powodu.

GWARANCJA
Niniejsza sekcja ma zastosowanie W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. Loogis.eu świadczy usługi „TAKIMI JAKIE SĄ” I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO „USŁUGI” LUB „SERWISU”,  DOSTĘPNOŚCI „USŁUGI” ORAZ INFORMACJI ZAWARTYCH W „SERWISIE”. Loogis.eu NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z „USŁUGI” SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, ŻE JEST/BEDZIE BEZPIECZNE, ZAWSZE DOSTĘPNE, WOLNE OD BŁĘDÓW, I ŻE JAKIEKOLWIEK USTERKI W „USŁUDZE”/ „SERWISIE” ZOSTANĄ USUNIĘTE. Loogis.eu NIE PONOSI ROWNIEŻ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE GWARANTUJE NICZEGO W ODNIESIENIU DO ŁACZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI „USŁUGI”.
Za opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje/treści udostępnione w ramach „Usługi”, a nie zamieszczone bezpośrednio przez Loogis.eu, odpowiedzialni są wyłącznie ich autorzy.
Loogis.eu:
•    NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, LUB PRZYDATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK „USŁUGI”
•    NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ OPINII, PORAD CZY OŚWIADCZEŃ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ Loogis.eu. W ŻADNYM WYPADKU Loogis.euNIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB SZKODY WYNIKAJĄCE ZAWIERZENIA, ZAUFANIA INFORMACJOM LUB INNYM TREŚCIOM OPUBLIKOWANYCH W RAMACH „USŁUGI” LUB PRZEKAZANYCH DO UŻYTKOWNIKÓW „USŁUGI”.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU Loogis.eu NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, ZAMIERZONE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM/KORZYSTANIEM Z „USŁUGI” WŁĄCZAJĄC W TO STRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, PROGRAMÓW I USŁUG NAWET JEŻELI Loogis.eu ZOSTAŁO ZAWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Loogis.eu NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Za TO CZY UMOWA TA JEST WYKONYWANA CZY NIE PRZEZ KORZYSTAJĄCYCH Z „SERWISU” lub „USŁUGI”. W ŻADNYM WYPADKU Loogis.eu NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, OGÓLNE, SPECJALNE, WTÓRNE, I / LUB PRZYPADKOWE, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z „USŁUGI”/”SERWISU” PRZEZ „UŻYTKOWNIKÓW” LUB INNE OSÓB, WŁĄCZNIE Z USZKODZENIAMI CIAŁA, SZKODAMI EMOCJONALNYMI I / LUB INNYMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KOMUNIKACJI POŚREDNIEJ LUB BEZPOŚREDNIEJ Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI LUB KORZYSTAJĄCYMI Z „USŁUGI”.

SPORY I ODSZKODOWANIA
Spory. Zgadzasz się, że jeżeli istnieje jakikolwiek spór o lub z udziałem „Usługi”, zostanie on rozwiązanych przez prawo rejonu Bawaria Niemieckiej Republiki.
Odszkodowanie. Zgadzasz się nie wnosić żadnych roszczeń / żądań finansowych w stosunku do Loogis.eu, spółek jej zależnych, stowarzyszonych, członków zarządu, menedżerów, agentów i pracowników, w tym honorariów adwokackich za czynności wykonane przez przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z korzystania „Usług” z naruszeniem niniejszej Umowy i / lub naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
„Użytkownik” zobowiązuje się do przestrzegania warunków skierowanych do niego bezpośrednio lub pośrednio w niniejszym dokumencie „REGULAMIN UŻYTKOWANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI”. „Użytkownik” podając swój adres e-mail wyraża zgodę na wykorzystanie przez Loogis.eu tegoż adresu  w czynnościach związanych z wykonywaniem „Usługi”, do przesyłania ogłoszeń lub wszelkich informacji wymaganych prawem - zamiast pocztą tradycyjną. „Użytkownik” może zrezygnować lub zmienić ilość otrzymywanej poczty elektronicznej poprzez dostosowanie ustawień e-mail. Loogis.eu może również skorzystać z adresu e-mail do wysyłania innych wiadomości, na przykład informacji o zmianie „Usługi” i ogłoszeń o promocjach i ofertach specjalnych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości e-mail, możesz zrezygnować z tego dostosowując ustawienia powiadomień e-mail w profilu. Rezygnacja może spowodować, że nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail dotyczących aktualizacji, ulepszeń lub ofert.

ZAMKNIECIE KONTA I REZYGNACJA
Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej zaakceptowaniu i poprzez  korzystanie z „Serwisu” i pozostaje w mocy o  ile nie zostanie wypowiedziana w sposób opisany poniżej. Loogis.eu może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu i bez wyjaśnienia. Loogis.eu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub odebrania dostępu do „Serwisu”, bez uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia konta lub danych z naszych usług i wszelkich innych dokumentów w dowolnym czasie według własnego uznania.
 
RÓŻNE
Przyjmujesz do wiadomości, że jakakolwiek Jego korespondencja lub transakcje z reklamodawcami reklamującymi się w „Serwisie”, w tym dotyczące płatności i dostawy towarów bądź usług, a także wszelkie inne warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takimi transakcjami, dotyczą wyłącznie Użytkownika i reklamodawcy. Zgadzasz się, że Loogis.eu nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich reklamodawców w „Serwisie”.
Rozumiesz, że Loogis.eu, inne firmy lub osoby trzecie mogą zamieszczać linki w innych witrynach, stronach i zasobach Internetu. Rozumiesz Loogis.eu nie ma kontroli nad takimi witrynami, stronami i zasobami i zgadzasz się, że Loogis.eu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich linków w zewnętrznych witrynach, stronach lub zasobach i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępnych w takich witrynach, stronach lub zasobach. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Loogis.eu nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez, lub w związku z użyciem towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn, stron lub zasobów.
Niniejszy „REGULAMIN UŻYTKOWANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI” stanowi całość umowy pomiędzy „Użytkownikiem”, a Loogis.eu dotyczącej korzystania z „Serwisu”. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej „Umowy” zostanie uznane za nieważne, pozostała część niniejszej „Umowy” pozostanie w pełni mocy.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PRZEZ Loogis.eu
Loogis.eu zbiera od „Użytkownika” takie informacje jak imię, nazwisko, zdjęcie, adres e-mail i wiek. Loogis.eu gromadzi także inne dane w profilu „Użytkownika” między innymi dotyczące: zainteresowań, płci, wieku i położenia geograficznego. Loogis.eu gromadzi również inne nie osobowe dane, a w tym adres IP, informacje z profilu, e-maile i treści komunikacji „Użytkownika” z innymi „Użytkownikami”, informacje z plików cookie oraz typ przeglądarki „Użytkownika”. Dane te są wykorzystywane głównie przez funkcje „Serwisu”, ale też do zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia iż przestrzegane jest prawo oraz niniejsza „Umowa” oraz w celu poprawy „Usługi”. Dane nie osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim w celu zapewniania odpowiednich usług i reklam dla „Użytkowników”. Adresy IP „Użytkowników” są rejestrowane ze względów bezpieczeństwa i w celu monitoringu. Loogis.eu może wykorzystywać i pokazywać publicznie zdjęcia „Użytkowników” dodane przez nich w „Serwisie” w celu promocji i reklamy „Serwisu” lub produktów i usług Loogis.eu. Loogis.eu może również korzystać z podanych adresów e-mail do kontaktu z „Użytkownikami” w odniesieniu do takich promocji, z korzystania których „Użytkownik” nie zrezygnował. Od czasu do czasu, Loogis.eu lub partner biznesowy Loogis.eu może umieszczać w „Serwisie” inne promocje (w tym promocje dotyczące produktów innych firm i usług), loterie i konkursy. „Użytkownicy”, którzy zdecydują się uczestniczyć w promocjach, loteriach i konkursach mogą zostać poproszeni o podanie, lub zezwolić Loogis.eu na użycie danych osobowych, w tym, przykładowo, nazwisko, wiek, płeć, zainteresowania, historii wyszukiwania, historii komunikacji z innymi „Użytkownikami” „Serwisu”, adresu e-mail lub adreus domowego. Biorąc udział w takich promocjach, loteriach, konkursach itp. „Użytkownik” wyraża zgodę na wykorzystanie i udostępnianie swoich danych partnerom biznesowym Loogis.eu organizującym takie promocje, loterie i konkursy. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, Loogis.eu nie ujawnia adresów e-mail lub innych danych kontaktowych bez Twojej zgody, chyba że Loogis.eu ma przekonanie, że takie działanie jest niezbędne do:
•    przeprowadzenia postępowania sądowego lub jest wymagane przez prawo,
•    ochrony i obrony praw lub własności Loogis.eu,
•    wykonania warunków zawartych w niniejszym dokumencie,
•    ochrony interesu jakiejkolwiek innej osoby

WYKORZYSTANIA COOKIES
Loogis.eu wykorzystuje cookies do przechowywania ustawień „Użytkowników”, informacje o sesji i dane demograficzne. Możesz tak skonfigurować przeglądarkę, aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookie, albo otrzymywać informację, gdy plik cookie używany. Każda przeglądarka jest inna ale w menu "Pomoc" przeglądarki dowiesz się jak zmienić ustawienia plików cookie.

LINKI
„Serwis” może zawierać linki do stron osób trzecich. Loogis.eu nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i / lub regulaminy, umowy na innych stronach. Przekierowany na inną stronę „Użytkownik” winien zapoznać się z polityką prywatności zamieszczoną na tej stronie. Niniejszy dokument dotyczy jedynie tego „Serwisu” i reguluje politykę prywatności i warunki korzystania z jego „Usług”.
„Użytkownicy” mogą modyfikować lub usuwać swoje dane osobowych w każdej chwili, logując się na swoje konto i korzystając z funkcji takich jak Edytuj profil i Ustawienia konta. „Użytkownicy” mogą kliknąć tutaj, aby skontaktować się z nami.

W PRZYPADKU FUZJI, SPRZEDAŻY LUB UPADŁOŚCI
W przypadku gdy Loogis.eu zostanie nabyte lub połączone z podmiotem trzecim, zastrzegamy sobie prawo do przekazania zebranych przez nas danych od naszych „Użytkowników” w ramach tego połączenia, przejęcia, sprzedaży lub innej zmiany własności. W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa, upadłości, reorganizacji, upadłości lub cesji na rzecz wierzycieli lub możemy nie być w stanie kontrolować w jaki sposób dane osobowe są traktowane, przekazywane lub wykorzystywane.

SPECJALNA UWAGA
Strona jest utrzymywana na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Jeśli używasz „Serwisu” z Unii Europejskiej lub innego regionu o innych przepisach ustawowych lub wykonawczych regulujących zbieranie danych osobowych, wykorzystywanie i ujawnianie informacji, które różnią się od przepisów prawa Stanów Zjednoczonych
informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z „Serwisu” regulowanego przez prawo amerykańskie i niniejszy „Regulamin i Politykę Prywatności” przenosisz swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i zgadzasz się na ten transfer.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Loogis.eu zastrzega sobie prawo do uzupełnienia, zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i bez uprzedzenia po prostu umieszczając zmieniony dokument na stronie. Wszelkie zmiany lub aktualizacje wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na stronie.

KONTAKT
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności, praktyk stosowanych przez Loogis.eu, lub korzystania z witryny, kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami.


partnerzy