Niemieckie obywatelstwo-wszystko co musisz wiedzieć!

dodano: 05/01/2014

1. Czym jest postępowanie w sprawie ustalenia obywatelstwa niemieckiego?
 Na podstawie postępowania w sprawie ustalenia obywatelstwa niemieckiego Federalny Urząd Administracyjny sprawdza, czy wnioskodawca posiada obywatelstwo niemieckie.Ustala się przy tym czas i sposób nabycia obywatelstwa niemieckiego i jego ewentualną utratę. Fakt posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa niemieckiego zaświadcza się, wydając dowód obywatelstwa niemieckiego (Staatsangehörigkeitsnachweis).
2. Jak należy wypełnić wniosek?
Formularz wniosku proszę wypełnić w języku niemieckim, czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) i dokładnie. Dalszą korespondencję z Federalnym Urzędem Administracyjnym należy również prowadzić w języku niemieckim.
wiersz 1.9-1.15: „Dane dotyczące dziecka“
Proszę wymienić wszystkie osoby uprawnione do sprawowania opieki nad dzieckiem(uprawnione do reprezentowania dziecka). Zwykle jest to matka lub ojciec albo obydwoje rodzice. Dla uproszczenia postępowania należy wybrać, za czyim pośrednictwem prowadzona będzie korespondencja.
wiersz 2.1-2.4: „Dane nt. dotychczasowych postępowań w sprawie mojego obywatelstwa/dowodów/ paszportów” wzgl. „Dane na temat dotyczących dziecka dotychczasowych postępowań w sprawie obywatelstwa/ dowodów/ paszportów“.
Należy podać informacje o dowodach obywatelstwa otrzymanych jako odrębny dokument lub wspólny z rodzicami (wydanych ewentualnie również przez inny niemiecki organ). To
samo dotyczy, gdy wydano już wnioskodawcy niemieckie dokumenty paszportowe (np.paszport, dowód osobisty, dowód osobisty dziecka, paszportdyplomatyczny).
wiersz 3.1-3.8: „Dane dotyczące nabycia przeze mnie obywatelstwa niemieckiego“ lub„Dane dotyczące nabycia przez dziecko obywatelstwa niemieckiego“
„Inne sposoby nabycia obywatelstwa “ proszę opisać na końcu formularza w punkcie“Dalsze informacje“. To samo dotyczy, gdy wnioskodawcy nie jest znany sposób nabycia obywatelstwa niemieckiego, ale np. zawsze był uważany za Niemca. W przypadku nabycia obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie/pochodzenie (również uznanie) od rodziców będących Niemcami (względnie od jednego z rodziców będącego Niemcem) lub w wyniku adopcji od rodziców adopcyjnych, należy dodatkowo wypełnić załącznik V.
wiersz 5.1: „Miejsca mojego pobytu od urodzenia“ wzgl. „Miejsce pobytu dziecka od
urodzenia“
Wnioskodawca proszony jest o podanie jak najdokładniejszych danych o miejscach
i czasie swojego zamieszkiwania lub pobytu. Nie trzeba informowac o trwajacych krócej
niz 3 miesiace odwiedzinach, urlopach, pobytach montazowych itp.
wiersz 6.1-6.4: „Informacje dotyczace okresów mojej służby wojskowej“
W przypadku służby w wojsku, armii, siłach zbrojnych lub podobnej organizacji zbrojnej
obcego panstwa, nalezy odróżnic służbę osób podlegajacych obowiazkowej służbie
wojskowej/służba zasadnicza (= okreslona ustawa słuzba wojskowa) od służby
ochotniczej (np. jako zołnierz kontraktowy/zawodowy). Służba ochotnicza ma miejsce
również w wypadku dobrowolnego przedłużenia nawet o jeden dzien określonej ustawa
słuzby wojskowej.
3. „Załącznik V“ (przodkowie) – o czym należy pamietac?
Załacznik V nalezy wypełnic jako uzupełnienie, w przypadku nabycia obywatelstwa
niemieckiego przez pochodzenie (również uznanie) lub wyniku adopcji przez rodziców
bedacych Niemcami (lub przez jedno z rodziców bedace Niemcem - ojca i/lub matke).
Jeśli z kolei także rodzice (jedno z rodziców, które jest Niemcem) nabyli obywatelstwo
niemieckie od swoich rodziców (= dziadków, dziadka i/lub babci) przez pochodzenie,
uznanie lub adopcje, wtedy należy wypełnic załacznik V dot. pokolenia dziadków.
4. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć:
W każdym przypadku należy dołaczyć:
· zwykłą kopię ostatniego/ aktualnego niemieckiego i (jesli jest) zagranicznego
paszportu/ dokumentu tożsamości (strony ze zdjeciem paszportowym i danymi
osobowymi)
· dokumenty dotyczace pochodzenia i stanu cywilnego
· akty urodzenia lub dokumenty pochodzenia, akty małżenstwa, ksiegi rodzinne (o ile
istnieja) wymagane są w odniesieniu do wnioskodawcy i wszystkich osób, od
których wywodzi się niemieckie obywatelstwo aż do przodka, który
 posiada lub posiadał dowód obywatelstwa niemieckiego, albo
 stał się w udokumentowany sposób Niemcem (np. przez naturalizacje)
 lub od co najmniej 1914 roku wzgl. ostatnio traktowany był jako Niemiec.
 dokumenty adopcyjne (swiadectwo adopcji, postanowienie sądu, dokumenty
 o uznaniu adopcji w Niemczech)
· dokumenty rozwodowe (wyrok rozwodowy z adnotacją o prawomocności,
ewentualnie postanowienie o uznaniu przez organy wymiaru sprawiedliwości
w danym landzie)
· dokumenty, na podstawie których można wyciagnać wnioski dot. posiadania
obywatelstwa niemieckiego (dokumenty o nabyciu obywatelstwa niemieckiego, akty
naturalizacji, poświadczenia/ akty nabycia obywatelstwa niemieckiego poprzez
oświadczenie lub opcje, zaświadczenie wed.ug § 15 Federalnej ustawy
o wypędzonych, akty nominacyjne dla urzedników, decyzje o nadaniu obywatelstwa
na podstawie słuzby w dawnym Niemieckim Wehrmachcie i innych
porównywalnych organizacjach. Dokumenty o przynależnosci do kręgu osób,
objetych zbiorową naturalizacją.
 Legitymacje wypedzonych
(Vertriebenenausweise), legitymacje potwierdzające wpisanie na Niemiecką Listę
Narodową (Volkslistenausweise), zaświadczenia o narodowosci
(Volkstumbescheinigungen) lub inne dokumenty świadczące o narodowosci
niemieckiej (deutsche Volkszugehörigkeit), prawa obywatelskiego (Bürgerrecht ) lub
miejsca zamieszkania na danym terenie, zaświadczenia o rezygnacji z prawa do
zrzeczenia się obywatelstwa (Verzicht auf das Ausschlagungsrecht), dokumenty
potwierdzające posiadanie obywatelstwa niemieckiego lub wcześniejszego statusu
Niemca albo o traktowaniu jak Niemca, dowody obywatelstwa niemieckiego,
dokumenty/legitymacje dot. statusu Niemca; paszporty, dowody osobiste i inne
dowody tożsamosci (równiez stare); wyciagi z (dawnych) rejestrów rodzinnych, list
obywateli, spisów obywateli; zaświadczenia o odbytej służbie wojskowej lub pracy
urzędniczej: potwierdzenia zameldowania; dokumenty dot. zezwolenia na
zachowanie niemieckiego obywatelstwa (Urkunden über die Genehmigung zur
Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit), (stare) legitymacje uchodzców
(Flüchtlingsausweise), zwykłe kopie zaświadczen rejestracji (Registrierscheine).
inne możliwe dokumenty.
W razie potrzeby mogą być wymagane ponadto następujace dokumenty:
-prawo do pobytu w państwie pobytu ( np. Permanent Resident Card, legitymacja
cudzoziemca)
- dokumenty o nienabyciu innego obywatelstwa (Nichterwerbsbescheinigung)
-dokumenty o nabyciu/ posiadaniu innych obywatelstw
-dokumenty wzgl. zaświadczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska
- akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego
- zgoda Federalnego Ministerstwa Obrony wzgl. Federalnego Urzędu Administracji
Wojskowej (Bundesamt für Wehrverwaltung) na służbę w obcej armii
-dokumenty dotyczące prawa do opieki (w przypadku wniosków dzieci do 16. roku
życia)
5. W jakiej formie należy składać dokumenty?
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub urzędowo albo notarialnie uwierzytelnionej -
fotokopii. Fotokopie muszą byc kompletne, to znaczy, że należy przedłożyc kopie obydwu
stron dokumentu. Nieuwierzytelnione fotokopie i odpisy nie bedą uznawane.
Uwierzytelnienia moga dokonać jedynie:
- notariusze lub
- urzednicy stanu cywilnego tego urzędu, który dokonał wpisu w księgach aktu stanu
cywilnego lub
-władze niemieckie (np. urzad meldunkowy, urzad stanu cywilnego,
przedstawicielstwo zagraniczne).
Do wszystkich obcojezycznych dokumentów nalezy dołaczyć tłumaczenie sporządzone
przez tłumacza przysiegłego w takiej formie, by tłumaczenie można było bez wątpliwości
przyporządkować oryginałowi. Tłumaczenia sporządzone przez tłumaczy nieprzysięgłych
uznawane nie bedą.
Wskazówka.: Oryginały dokumentów bedą mogły zostać zwrócone na wyrazne zadanie
dopiero po zakończeniu całego postępowania. Sugerujemy, by przesyłać jedynie
cztery uwierzytelnione kopie. W wyjątkowych przypadkach wnioskodawca może zostać  pózniej
dodatkowo poproszony o złożenie oryginału dokumentu.
6. Opłaty
Postępowanie podlega opłacie. Opłata za ustalenie obywatelstwa niemieckiego wraz
z wydaniem dowodu obywatelstwa wynosi 25 euro i pobierana jest przy odbiorze decyzji
w sprawie wniosku. Jeżeli wniosek zostanie wycofany przez wnioskodawcę już po
rozpoczęciu procedury rozpatrywania lub odrzucony, pobierana jest opłata w wysokości
18 euro.

Ustalenie obywatelstwa niemieckiego, informacja
I. Zasada
Wiele zdarzeń, które miały miejsce w życiu wnioskodawcy i jego przodków, może mieć
znaczenie dla uzyskania badz utraty obywatelstwa niemieckiego. Zdarzenia te mogą mieć charakter osobisty wzgl. rodzinny (np. urodziny lub zawarcie małżenstwa) i/lub charakter polityczny albo
prawny (np. zbiorowe nadanie obywatelstwa podczas drugiej wojny swiatowej lub otrzymanie obywatelstwa obcego). Posiadanie obywatelstwa niemieckiego rozpatrywane jest w ramach postępowania przeprowadzanego na wniosek osoby zainteresowanej. Nalezy przy tym udowodnić przedkładajac przekonywujące dokumenty pierwotne uzyskanie i nieprzerwane posiadanie
obywatelstwa niemieckiego. Odpowiedni formularz wniosku otrzymać można w Ambasadzie lub we własciwym według miejsca zamieszkania Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu, Gdańsku lub Krakowie. Ambasada wzgl. Konsulat Generalny kieruje nastepnie wniosek do właściwego w sprawie ustalania obywatelstwa Federalnego Urzedu Administracyjnego w Kolonii
(Bundesverwaltungsamt), Barbarastr. 1, 50728 Köln.
II. Warunki uzyskania obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie
1. Osoby urodzone ze zwiazku małżenskiego
W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1975 roku obowiazuje zasada, że mogą one być Niemcami jedynie wtedy, gdy ich ojciec był  Niemcem. Istnienie ciagłosci pochodzenia należy udowodnić wstecz do dziadka i ewentualnie nawet pradziadka aż do poczatku XX wieku. Jeśli rodzice byli małżenstwem a tylko matka była Niemką, wtedy w przypadku urodzenia między
1 kwietnia1953 a 31 grudnia 1974 roku można było uzyskac obywatelstwo poprzez oświadczenie złożone przez matkę przed własciwym urzędem.
Osoba urodzona po 1 stycznia 1975 roku uzyskuje obywatelstwo niemieckie wtedy, gdy posiadało jedno z rodziców.
2. Osoby nie urodzone w zwiazku małżenskim
Z reguły obowiazuje zasada, ze dana osoba uzyskuje obywatelstwo matki. Od 1 lipca 1993 roku
obywatelstwo można również uzyskać po ojcu, jezeli
a) jest on Niemcem
b) przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa niemieckiego skuteczne stwierdzenie wzgl. uznanie
ojcostwa
c) uznanie ojcostwa wzgl. przeprowadzenie lub wszczecie postępowania w sprawie ustalenia
ojcostwa nastapiło zanim dziecko osiagneło 23 rok zycia.
3. Uzyskanie obywatelstwa poprzez urodzenie w Niemczech
Od dnia 1 stycznia 2000 roku dziecko rodziców, którzy są cudzoziemcami, uzyskuje niemieckie
obywatelstwo poprzez urodzenie w Niemczech, jezeli jedno z rodziców
a) od ośmiu lat przebywa legalnie na stałe w Niemczech i
b) posiada uprawnienie do pobytu (Aufentaltsberechtigung) lub od trzech lat posiada
zezwolenie na pobyt (Aufenthalserlaubnis) na czas nieokreslony.
Po osiagnieciu pełnoletnosci (18 roku zycia) osoba, która obywatelstwo niemieckie nabyła przez
urodzenie w Niemczech i posiada poza tym obywatelstwo innego państwa, musi oświadczyc na
piśmie przed ukończeniem 23 roku zycia, czy pragnie zachować obywatelstwo niemieckie czy
obywatelstwo innego państwa. W przypadku zachowania obywatelstwa niemieckiego musi
udokumentować zrzeczenie sie lub utrate obywatelstwa innego panstwa, chyba ze moze okazać
pisemne zezwolenie na zachowanie obywatelstwa niemieckiego. Jesli do ukonczenia 23 roku życia
takiego oświadczenia nie złoży, traci automatycznie niemieckie obywatelstwo (por. § 29
niemieckiej Ustawy o obywatelstwie).
Dzieci urodzone w Niemczech przed dniem 1 styczna 2000 roku nie nabyły obywatelstwa
niemieckiego jedynie na podstawie faktu urodzenia się w Niemczech.
Brak posiadania obywatelstwa niemieckiego w przypadku urodzenia za granicą
W przyszłosci nie bedzie można uzyskać obywatelstwa niemieckiego w przypadku urodzenia za
granicą, jeżeli (przyszły) rodzic bedący Niemcem urodził się za granicą po dniu 31.12.1999 roku
i tam też na stałe mieszka, chyba że
a) dziecko stałoby się bezpaństwowcem lub
b) będący Niemcem rodzic zgłosi urodzenie dziecka w ciągu roku we własciwym niemieckim
przedstawicielstwie zagranicznym Republiki Federalnej Niemiec.
4.Jeżeli obydwoje rodzice są obywatelami niemieckimi, obywatelstwo niemieckie nie jest
przekazywane dziecku tylko wtedy, gdy obydwoje rodzice urodzeni są po 31.12.1999 roku za
granica i tam na stałe mieszkają.
5. Nabycie obywatelstwa niemieckiego przez adopcje
Obywatelstwo niemieckie poprzez adopcje uzyskują jedynie te dzieci, które w momencie złożenia
wniosku o adopcje nie ukończyły jeszcze 18 roku zycia i adoptowane zostały przez Niemca
w wyniku adopcji ważnej według prawa niemieckiego. W przypadku przeprowadzonej w Polsce
adopcji Ambasada radzi potwierdzić adopcję w Niemczech.
III. Dodatkowe informacje
W przypadku pochodzenia z terenów należacych przed II wojną swiatową do Rzeczypospolitej
Polskiej lub pochodzenia przodków z tych terenów, wzglednie w przypadku zamieszkiwania na
tych terenach, zwykle należy przyjać, ze w dniu 1 wrzesnia 1939 roku rodzina posiadała
obywatelstwo polskie, a nie niemieckie.
W celu uzyskania obywatelstwa niemieckiego należy w tym przypadku udokumentować,że ojciec
lub dziadek zostali wpisani na tak zwaną niemiecką „Volksliste.”
Należy przy tym mieć na uwadze, że sam fakt przynależności do niemieckiego Wehrmachtu nie
dowodzi posiadania obywatelstwa niemieckiego. W przypadku, gdy rodzice byli w czasie II
wojny światowej w Niemczech robotnikami przymusowymi, również nie można na tej podstawie
nabyć ani narodowości, ani obywatelstwa niemieckiego. Także dzieci, które w tym okresie urodziły
się w Niemczech, nie uzyskały w ten sposób obywatelstwa niemieckiego.
IV Konieczne dokumenty
Zasadą jest, że należy złożyc wniosek o wystawienie dokumentu potwierdzajacego obywatelstwo.
Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia muszą same składac wnioski i wszystkie wymagane
oświadczenia. Druki wniosków można otrzymac z Ambasady drogą pocztową. Proszę zwrócić sie
w tej sprawie do Ambasady telefonicznie, faksem lub mailem, podajac przy tym swój adres oraz
numer telefonu. Wniosek można uzyskać również pod adresem internetowym www.bva.bund.de.
Wniosek należy dokładnie wypełnic (w miarę możliwości) a wszystkie dane należy
udokumentować. Niemieckie obywatelstwo wnioskodawcy należy uwiarygodnić odpowiednimi
dokumentami (np. aktami stanu cywilnego, zaświadczeniami o stałym miejscu zamieszkania itp.)
We wniosku należy zwłaszcza podać, gdzie rodzina zamieszkiwała miedzy 1920 a 1939 rokiem.
Przedstawicielstwa zagraniczne Republiki Federalnej Niemiec nie mogą pomóc w uzyskaniu
dokumentów dla udowodnienia obywatelstwa niemieckiego. Zaginione dokumenty (legitymacje
o podpisaniu „Volkslisty”) z reguły nie mogą zostać odtworzone, ponieważ w niemieckich
archiwach nie ma dokumentacji na ten temat.
Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyc w Ambasadzie Niemiec w Warszawie lub we
własciwym według miejsca zamieszkania Konsulacie Generalnym we Wrocławiu, Gdansku lub w
Krakowie. W celu unikniecia pózniejszych pytań wniosek nalezy złozyc osobiscie. Prosze najlepiej
uzgodnić w tym celu termin rozmowy.
V Zmiana obywatelstwa
W przypadku chęci przyjęcia obywatelstwa obcego kraju z jednoczesnym zachowaniem
obywatelstwa niemieckiego, należy złożyc w Federalnym Urzedzie Administracyjnym wniosek
o zachowanie obywatelstwa niemieckiego. Wniosek taki można złozyc również w Ambasadzie lub
we własciwym Konsulacie, skąd zostanie on przekazany do Federalnego Urzędu
Administracyjnego. W postepowaniu należy uwiarygodnić istniejące nadal związki z Niemcami.
Od dnia 28 sierpnia 2007 roku nie jest już wymagane takie zezwolenie na zachowanie
obywatelstwa niemieckiego w przypadku zamiaru przyjęcia obywatelstwa innego panstwa
członkowskiego UE lub Szwajcarii. Obywatele jednego z państw Unii Europejskiej lub
Szwajcarii mogą – przy spełnieniu pozostałych warunków –otrzymać obywatelstwo bez wymogu
zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub Szwajcarii (zgoda na
posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa). Wynika z tego logicznie, że w przypadku ubiegania
się o obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub Szwajcarii nie następuje już
automatycznie utrata obywatelstwa niemieckiego.
Proszę pamiętać, że wszystkie podane wyżej informacje odnoszą się wyłącznie do obywatelstwa
niemieckiego. O dopuszczeniu przez inne państwo posiadania wiecej niż jednego obywatelstwa
i wiążacych się z tym warunkach mogą poinformowac tylko władze danego państwa.
Dane kontaktowe
Adres Federalnego Urzedu Adminstracyjnego:
Bundesverwaltungsamt
50728 Köln
Deutschland
adres internetowy
www.bundesverwaltungsamt.de
adres mailowy
staatsangehoerigkeit@bva.bund.de
numery telefonów:
+49 (0)228 99-358-4486 oder +49 (0)221-758-4486 (informacja ogólna)
+49 (0)228 99-358-4488 lub +49 (0)221-758-4488 (informacja ogólna dla osób z Polski)
w godzinach przyjec interesantów: od poniedzia.ku do piatku w godz. 8:00 – 16:30
Numery faksów
+49 (0)228 99 358-2846 lub +49 (0)221 758-2846

zródło:Ambasada BRD w Warszawie

Komentarze (0):

Musisz się zalogować, aby dodać komentarz.

partnerzy